Spinning Top

 • बडी सानो (Small Body) हुन्छ ।
 • दुवै  तिरका बाति (Both Shadows) बडी भन्दा  ठुला हुन्छन ।
 • जुनसुकै रङ्गको भए पनि हुन्छ ।
 • यसले बटममा बन्दा खरिदको संकेत (Buy Signal) दिन्छ भने टपमा बन्दा बिक्रीको संकेत (Sell Signal) दिन्छ।

Bullish Pin Bar

 • बडी सानो (Small Body) हुन्छ  ।
 • तल तिरको  बाति(Lower Shadow) बडी भन्दा कमसे कम दुइ गुणा ठुलो हुन्छ ।
 • माथि तिरको  बाति(Upper Shadow) बडी जत्रै वा अलिक ठुलो हुन्छ
 • जुनसुकै रङ्गको भए पनि हुन्छ ।
 • यसले बटममा बन्दा खरिदको संकेत (Buy Signal) दिन्छ ।

Bearish Pin Bar

 • बडी सानो (Small Body) हुन्छ  ।
 • माथि तिरको बाती Upper Shadow) बडी भन्दा कमसे कम दुइ गुणा ठुलो हुन्छ  ।
 • तल तिरको बाती (Lower Shadow) बडी जत्रै वा अलिक ठुलो हुन्छ  ।
 • जुनसुकै रङ्गको भए पनि हुन्छ ।
 • यसले टपमा बन्दा बिक्रीको संकेत (Sell Signal) दिन्छ।
Shopping Cart
Scroll to Top