Moving Average

औसत मूल्य रेखा (Moving Average)

निश्चित दिनको अन्तिम मुल्यहरु (Closing Price) लाई जोडेर आउने योगफललाई निश्चित दिनले भाग गर्दा औसत मूल्य (Average Price)  निस्कन्छ। र औसत मुल्यहरु जोड्दै जाँदा औसत मूल्य रेखा (Moving Average) बन्ने गर्दछ ।

माथिको चार्टमा निलो रेखा नेप्सेको मुल्य हो भने सुन्तला रङ्गको रेखा ५ दिनको औसत मूल्य (5 Days Moving Average) रेखा हो। 

बजारको प्रवृति (Market Trend)

बजार बढ्दा निरन्तर बढी रहने र घट्दा निरन्तर घटिरहने हुँदैन। अर्थात् बजार बढ्दा पनि घटबढ हुँदै बढ्छ भने बजार घट्दा पनि घटबढ हुँदै घट्छ। तसर्थ बजारको प्रवृति के छ सोको विश्लेषण गर्नु पर्दछ। 

मुलतः निम्न तीन प्रकारले बजारको प्रवृति विश्लेषण गरिन्छ।

  1. मूल्य र औसत मुल्यको तुलना गरेर
  2. कम अवधिको औसत मूल्य र बढी अवधिको औसत मुल्यको तुलना गरेर
  3. स्विङ्ग लो (Swing Low) र स्विङ्ग हाई (Swing Hihg) हरुको स्थान हेरेर

 

What Do Our Participants Say?

Trade Like A Pro – Training Feedback

Shopping Cart
Scroll to Top